OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní firma ADOS arodružstvo obchodu a služeb se sídlem Vrchlického 4,415 01 Teplice. identifikační číslo: 00481068 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem,Zn:Dr.vl.28, pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ados-obchod.cz .
1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní firmy ADOS agrodružstvo obchodu a služeb,(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ados-obchod.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • 1.2. Družstvo ADOS je obchodní společnost dodávající zboží a služby (dále jen „zboží“).
 • 1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • 1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2 - UŽIVATELSKÝ ÚČET
 • 2.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje, že kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • 2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 • 2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • 2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3 - UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • 3.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží kupujícího doručená prodávajícímu. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena teprve okamžikem, kdy obchodník prodávajícího zašle kupujícímu "Potvrzení o registraci objednávky". Do doby doručení "Potvrzení o registraci objednávky" kupujícímu nemůže být žádný úkon prodávajícího vykládán jako akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím.
 • 3.2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou součástí webového rozhraní obchodu a kupující je na ně před vlastním uskutečněním objednávky dostatečně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • 3.3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Konečná cena včetně všech poplatků je uvedena ve sloupci „Kč s DPH“. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. V ceně zboží není zahrnut podíl kupujícího na ceně přepravy zboží do místa určení. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 3.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje v části „Obsah košíku“ také informace o podílu kupujícího na ceně dopravy zboží do místa určení dodávky. Informace o nákladech na přepravu zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • 3.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • 3.6.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • 3.6.2. údaje o výši Recyklačního poplatku (příspěvek známý pod zkratkou PHE) na historická elektrozařízení a případné další poplatky, pokud jsou stanoveny,
  • 3.6.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží.
  • 3.6.4. informace o podílu kupujícího na přepravě zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • 3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 3.8. Kupující obdrží neprodleně po odeslání objednávky její kopii elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Zde může kupující ještě jednou provést kontrolu obsahu jeho objednávky. Doručená objednávka je v souladu s těmito Obchodními podmínkami považovaná za návrh Kupní smlouvy ze strany kupujícího.
 • 3.9. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena teprve okamžikem, kdy obchodník prodávajícího zašle kupujícímu "Potvrzení o registraci objednávky". Do doby doručení "Potvrzení o registraci objednávky" kupujícímu nemůže být žádný úkon prodávajícího vykládán jako akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím.
 • 3.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, případně na základě dohody s kupujícím provést záměnu zboží, pokud se a) zboží již nevyrábí nebo b) zboží již nedodává nebo c) výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku ceny zboží a služeb, bude mu tato částka vrácena zpět v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na jeho účet. K uzavření kupní smlouvy tak nedojde.
 • 3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4 -CENA ZBOŽI A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese provozovny . b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; c) v případě platby zálohy nebo zvláštního ujednání v kupní smlouvě bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2117501/0100 KB Teplice (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také jeho podíl na přepravném ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • 4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu(pokud se nejedná o atypický výrobek). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • 4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud v ní není uvedeno jinak.
 • 4.5. V řípadě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.10.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 4.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu před odesláním (předáním) zboží a je jako součást přepravní dokumentace umístěna na vnějším obalu zásilky. Na základě žádosti kupujícího jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
VYBRAT KATEGORII

0 kusů / 0